1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3, 5 příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.
Základní účel zřízení: předškolní vzdělávání ,

Hlavní činnost: 
– Předškolní vzdělávání
– Zajištění školního stravování
– Zajištění závodního stravování

Viz Zřizovací listina

Zřizovatel: statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.  Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení. Kontakty
5. Platby. Platby za školné a stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ). 70940932
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ 70940932
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty. Údaje o rozpočtu obvodu

ŠVP
ŠVP bloky

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace. Místo a způsoby podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání. Kontakty
11. Opravné prostředky. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
– poštou
– osobně
do 15 dnů ode dne doručení
12. Formuláře. Žádost o přijetí do MŠ (nebo k vyzvednutí u ředitelky)
Přihláška ke stravování (nebo k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ)
Evidenční list dítětek vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Žádost o poskytnutí informace
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen ) –  Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání. V průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte (nebo k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ)
Osvobození od úplaty informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.
Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno.
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence. Nejsou uzavřeny.
17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2017