podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3, 5 příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení  Základní účel zřízení: předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost: 
– Předškolní vzdělávání dětí
– Zajištění školního stravování
– Zajištění závodního stravování

Viz Zřizovací listina

Doplňková činnost:
-Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel: statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 3

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.  Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení. Kontakty
5. Platby. 57431311/0100 – Školné

122333111/0100 – Stravné

Platby za školné a stravné

6. Identifikační číslo školy (IČ). 70940932
7. Plátce daně z přidané hodnoty. Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty. 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

 

ŠVP
ŠVP bloky

Údaje o rozpočtu obvodu

9. Žádosti o informace. Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů. Místo a způsob, kde lze podat žádost, nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob 

Kontakty

https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/vzdelavani-veda-a-vyzkum-KAT-413/predskolni-vzdelavani-KAT-542

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
– poštou
– osobně
do 15 dnů ode dne doručení

Žádost o přijetí do MŠ (nebo k vyzvednutí u ředitelky)
Přihláška ke stravování (nebo k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ)
Evidenční list dítětek vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Žádost o poskytnutí informace

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen ) –  Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání. V průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte (nebo k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ)
Osvobození od úplaty informace podá ředitelka školy

     
     
     
11. Předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací. 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu u výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno.

13. Licenční smlouvy. Nejsou uzavřeny.
14.  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2019/2020